Zaro (GER 2015)
Zaro (GER 2015)

geb. 21.03.2015, F./Sch. H. v. Mastercraftsman a.d. Zaya