Zaya (GER 2005)
Zaya (GER 2005)   v. Diktat a.d. Zayala
 
Pedigree zum Download »
 
Zuchtergebnisse
 
2018 tragd v. Mastercraftsman  
2018 12.04 Hengst  N.N.  v. Mastercracftsman
2017 06.03 b. St.  N.N.  v. Scalo
2016 11.03 b. H.  Zerostress  v. Areion
2015 21.03 F./Sch. H.  Zaro  v. Mastercraftsman
2014 16.03 F. St.  Zecile  v. Shamardal
2013 06.03 b. H.  Ziro  v. Tiger Hill
2012 09.03 F.H.  N.N.  v. Teofilo
2011 07.02 b.H.  Secly  v. Marju